Låneregler

Fremover kan studerende på SDU bruge deres studiekort som lånerkort – lånereglerne for studerende på SDU kan findes på SDUs hjemmeside.
Hjemlån

For at blive låner skal man have et lånerkort, og ved ethvert lån skal lånerkortet medbringes.

Lånerkort

Lånerkortet udstedes af biblioteket mod forevisning af gyldig legitimation med dansk CPR-nummer. Har man ikke dansk CPR-nummer, kan biblioteket kræve kaution eller anden sikkerhedsstillelse. Specielt gælder, at studerende med gyldigt studiekort fra Syddansk Universitet eller Universität Flensburg kan blive lånere uden kaution. Lånerkortet kan bestilles via bibliotekets selvbetjening.
Før udstedelse af lånerkort skriver man under på at ville overholde bibliotekets låneregler.

Lånerkortet er forsynet med låners underskrift og en stregkode.
Lånerkortet er strengt personligt, og låneren hæfter personligt for det lånte og er ansvarlig for, at det afleveres rettidigt til biblioteket.

Adresseændringer skal straks meddeles biblioteket, evt. ved at udfylde den elektroniske blanket i bibliotekssystemet.

Mister man sit lånerkort, skal det hurtigst muligt meddeles biblioteket, så kortet kan blive spærret.
Der tages ikke betaling for nyt lånerkort.

Lånetid

Lånetiden er tidsrummet fra materialet er udlånsnoteret, og til det kan hjemkaldes, hvilket vil sige:
Almindelige lån: 30 dage

Nat- og weekendlån: Fra 15 minutter før lukketid til kl. 9 næste åbningsdag (om lørdagen: ved åbningstid)
Lån fra andre biblioteker: Følger lånetiden fastsat af det pågældende långivende bibliotek.

Ordbøger, leksika, håndbøger, bibliografier mv. udlånes som hovedregel ikke. Dog kan disse efter aftale oftest hjemlånes som nat- og weekendlån.
Materiale, der er lånt som nat- og weekendlån, skal afleveres i samme bibliotek, hvor det er lånt fra.
Overholdes ovenstående regler ikke, kan en evt. udelukkelse fra at hjemlåne finde sted.
Lånte materialer, der ikke længere benyttes, bør afleveres.
Ved fravær fra hjemmet i mere end 1 uge henstilles det, at lånt materiale afleveres, eller at der træffes særlig aftale med biblioteket.

Fornyelse

Fornyelse af almindelige lån vil kunne ske, hvis materialet ikke er reserveret til anden låner. Man kan selv foretage fornyelse direkte i bibliotekssystemet. Fornyelsesperioden er den samme som den normale lånetid.

Læsesalslån
Sjældne og kostbare værker m.m. samt specialer kan ikke hjemlånes, men kan kun benyttes i bibliotekets læsesale.

Såfremt man er udelukket fra hjemlån på grund af manglende aflevering og/eller betaling, bliver man henvist til at benytte materialet i bibliotekets læsesale.

Semesterlån

Det er muligt at oprette en semesterlånshylde til materiale, der i kortere eller længere perioder skal benyttes i forbindelse med undervisning eller opgaveskrivning.
Semesterlånshylden kan oprettes af undervisere eller af faggrupper af studerende.
Materiale på semesterlånshylder kan kun benyttes på stedet med mulighed for nat- og weekendlån, samt kortvarige lån til selvkopiering.

Indlån

Litteratur til forsknings- og studiebrug, der ikke findes i bibliotekets egne samlinger, søges fremskaffet fra andre biblioteker i ind- og udland.

Hjemkaldelse

Materiale hjemkaldes, når lånetiden er udløbet.
Såfremt der ikke er andre, som ønsker at låne materialet, kan lånet fornyes.
Det vil fremgå af hjemkaldelsen, om lånet vil kunne fornys (rutinehjem-kaldelse). Man kan selv fortage fornyelse direkte i bibliotekssystemet.

Hjemkaldelser kan sendes pr. e-mail, hvis du tilmelder dig her eller anfører dette på indmeldelsesblanketten.

Såfremt materialet ikke er afleveret eller fornyet senest 7 dage efter 1. hjemkaldelse, vil der blive sendt en 2. hjemkaldelse med krav om gebyr på 25,00 kr. pr. hjemkaldt enhed.
Er materialet stadig ikke afleveret eller fornyet senest 9 dage efter 2. hjemkaldelse, vil der blive sendt en erstatningsfaktura med krav om betaling af materialet samt yderligere et regningsgebyr på 125,00 kr. pr. hjemkaldt enhed.
Reagerer en låner ikke på en erstatningsfaktura, vil sagen overgå til inkasso. Her pålægges yderligere et gebyr for sagsomkostninger.

På anmodning giver biblioteket kvittering for aflevering af materiale.

Beskadiget eller bortkommet materiale

Materiale, som beskadiges eller bortkommer under udlån, erstattes af låneren.

Bestilling af materiale

Det er muligt at bestille materiale direkte i bibliotekssystemet.
Biblioteket modtager også bestillinger afgivet på bestillingssedler, i form af udskrifter, fotokopier o.lign., via e-post, telefon eller fax.
Bestillinger bedes påført en sidste interessedato. Bestillinger annulleres efter denne dato, hvis de ikke er effektueret.

Meddelelser fra biblioteket

Du har mulighed for at modtage følgende meddelelser fra biblioteket pr. e-mail:

  • Hjemkaldelser
  • Bøger samt kopier til afhentning

Biblioteket sender e-mail eller brev, så snart en bog er klar til afhentning, samt hvis der er problemer eller forsinkelser i forbindelse med fremskaffelse af bestilte materialer.

I bibliotekssystemet kan låneren selv se status for materiale, der er bestilt.