Resultater fra spørgeskemaundersøgelse af OUH sygeplejerskers informationsvaner og -behov

Informationskompetencer er vigtige i forbindelse med kravet om, at sygeplejersker skal arbejde evidensbaseret. I den forbindelse forventes sygeplejersker at søge information og litteratur, læse forskningsartikler og videreuddanne sig, samt eventuelt også udvikle, forske og publicere artikler.

En projektgruppe med tilknytning til Videncentret og OUH har derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker på OUH. Formålet med undersøgelsen er at kvalificere Videncentrets og fremadrettet Syddansk Universitetsbiblioteks tilbud til sygeplejersker på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH). I November 2017 blev der sendt et spørgeskema til alle 4.345 OUH sygeplejersker med henblik på at afdække og beskrive deres vaner, behov og kompetencer i forbindelse med informationssøgning. I alt 1.301 (31 %) af sygeplejerskerne besvarede hele spørgeskemaet, disse indgår i analysen.

Det konkluderes at, de inkluderede sygeplejersker anvender flere forskellige former for ressourcer til at søge efter informationer, dog i mindre grad sundhedsvidenskabelige databaser. Begrundelsen for dette er manglende tid og viden. Desuden konkluderes det, at selvom en stor andel af sygeplejerskerne vurderer sig selv som ”god” eller ”nogenlunde god” til at søge efter sundhedsfaglig information, finder knap en tredjedel, at det er svært at søge og godt en tredjedel, at det er svært at finde gode søgeord.

Mere detaljeret viser resultaterne, at hovedparten af de inkluderede sygeplejersker (94 %) indhenter information ved søgning på OUH’s Intranet, mens 88 % angiver hyppig brug af Google og 52 % hyppig brug af Sundhed.dk. Desuden spørger 75 % deres kolleger. Der anvendes i mindre grad sundhedsvidenskabelige databaser som Cinahl (8 % angiver hyppig brug) og Pubmed (11 % angiver hyppig brug).

De indhentede informationer anvendes hyppigst i forbindelse med daglig praksis, f.eks. vedrørende specifikke sygdomme (80 %) og kliniske problemstillinger (68 %) eller som informationer til patienter eller pårørende (53 %). Knap halvdelen angiver, at informationssøgning er i forbindelse med et uddannelsesforløb (47 %), mens det i mindre udstrækning er i forbindelse med projekter på OUH (21 %) eller forskning (5 %).

Langt de fleste (72 %) vurderer sig som ”god” eller ”nogenlunde god” til at søge efter sundhedsfaglig information. 12 % vurderer sig til at være ”ekspert” eller ”meget god”, mens 14 % vurderer at være ”dårlig” til at søge. Når svarene analyseres i forhold til uddannelsesår, tyder det på, at sygeplejersker uddannet i 2004 eller senere vurderer sig til at være bedre til at søge, end sygeplejersker uddannet før 2004.

Kompetencer, tid, rum og motivation til at anvende og vedligeholde eventuelt opnåede kompetencer influerer på sygeplejerskernes anvendelse af elektroniske ressourcer. Således svarer 33 %, at de mangler viden om søgning i elektroniske ressourcer, 30 % finder det vanskeligt at søge, og 40 % at det er vanskeligt at finde gode søgeord. 47 % svarer, at de mangler tid til at søge i elektroniske ressourcer og, 12 % at søgning i elektroniske ressourcer ikke efterspørges i egen afdeling.

På spørgsmålet om de har behov for vejledning eller kurser svarer hhv. 43 % ”ja til vejledning” og 30 % ”ja til et kursus”. Hovedparten (66 %) foretrækker individuel vejledning, mens en tredjedel efterspørger guidelines eller instruktionsvideoer. I forhold til kurser foretrækker lidt over halvdelen et individuelt minikursus (55 %), mens en tredjedel foretrækker en gruppe-workshop, og lige så mange en instruktionsvideo (36 %).

For at Videncentret og Syddansk Universitetsbibliotek kan medvirke til at fremme anvendelsen af de sundhedsvidenskabelige databaser og højne niveauet for sygeplejerskernes informationskompetencer, bør de således fortsat tilbydes individuel vejledning og kurser af kortere varighed eller workshops.

Der var i forbindelse med undersøgelsen planlagt interviews, men dette frafaldes, da det ikke er muligt at afvikle disse interviews indenfor tidsrammen.

På baggrund af de indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes en arbejdsrapport, som danner baggrund for videnskabelige artikler til danske og udenlandske tidsskrifter.

Vi vil gerne sige TAK til de sygeplejersker, der har brugt tid på at besvare spørgeskemaet, samt tilføjet diverse kommentarer.